Эта статья об истории Республіки Македонія. Якщо Ви шукали статтю про історію області Македонія, див. Історія Македонії.
Республіка Македонія

1. Древности

До виникнення в північно-східній частині Балканського півострова рабовласницької Македонської держави ці землі були заселені фракійськими та іллірійськими племенами. У 5-2 ст. до н. е. Македонія складалася з гірської Верхньої частини та приморської, рівнинної, - Нижньої.

За время правления царей династии Аргеадов произошло постепенное политическое объединение Верхней и Нижней Македонии. Военная, денежная и др.. реформы царя Архелая (413-399 до н. э) способствовали хозяйственному и политическому развитию государства. Формирование македонской монархии завершилось в период правления царя Филиппа II (359-336 до н. Н.э.). Победой македонцев в битве при Херонее (338 до н. Э) над объединенным войском греч. городов-полисов было завершено завоевание всей Греции. Апогей развития Македонии пришелся на период правления царя Александра III Великого (Александр Македонский; 336-323 до н. Н.э.) - выдающегося полководца, администратора, политика и основателя великой империи, в состав которой вошли Македония, Греция, Египет и Персия (ныне Иран ). После смерти Александра Македонского империю поделили между собой его военачальники (диадохи).

Положение Македонии в период эллинизма (кон. 4 - нач. 3 ст. До н. Э) характеризовалось глубокими экономической и политической кризисами. Стабилизация в государстве произошла после утверждения 283 до н. е. на троне царя Антигона II Гонат. В настоящее время территория Греции оставалась под властью Македонии, но удерживать ее становилось все труднее. 280 до н. е. после образования ахейского союза началась борьба за восстановление независимости Греции. 229 до н. е. Македония вывела свой гарнизон из Афин (ныне столица Греции), а в следующем году - лишилась владений в Пелопоннесе. Царь Филипп V (220-179 до н. Э), пытаясь восстановить влияние Македонии над всей Грецией, 216 до н. е. заключил антиримского союз с Карфагеном (рабовладельческое город-государство в Сев. Африке). Поражение в битве с римлянами при Киноскефалах (197 до н. Н.э.; гряда гор в Фессалии) привела к потере Македонией всех владений на Балканах. Після розгрому македонців у битві при м. Підна (місто у стародавній Македонії, нині територія Греції; 168 до н. е.) територія Македонії була розділена Римом на чотири округи. 148 до н. е. Македонія, Іллірія, Фессалія були перетворені на римські провінції. Наприкінці 4 ст. македонські землі стали складовою частиною Східної Римської імперії.

У 6-7 ст. в македонських землях розселилися слов'янські племена. Слов'яни поступово асимілювали представників греко-македонської та іллірійсько-фракійської людності.

У 7-8 ст. на македонських землях існував слов'янський племінний союз під назвою Склавінія. У цей період відбулося навернення тамтешнього населення до християнства. В 9 в. македонські землі увійшли до складу 1-го Болгарського царства (окрім регіону Фессалонік (нині м. Салоніки, Греція) та земель у пониззі річок Струма і Места). Занепад Болгарського царства призвів 971 до загарбання Візантією територій, населення яких 969-76 чинило опір завойовникам. Перемога в боротьбі проти Візантії заклала підвалини незалежної держави, центр якої знаходився в македонському місті Прілеп. За часи правління царя Самуїла (997-1014) межі держави були розширені за рахунок приєднання західноболгарських земель, Фессалії, Епіру, Боснії. 1018 царство було захоплене Візантією, яка здійснювала у македонських землях політику еллінізації слов'ян. Це спричинило повстання 1040 та 1072 та сприяло поширенню серед населення земель богомильства та павлікіанства.

1230 вони увійшли до складу 2-го Болгарського царства, а з середини 14 ст. - до Сербії. Після смерті 1355 "короля сербів і греків" Стефана Душана і розпаду Сербської держави, центрально-західна частина Македонії опинилася під владою жупана міста Прілеп - Вукашина Мрнжачевича. У цей час південно-східні македонські землі контролювалися деспотом Йованом Углешем Мрнячивичем, а північно-західні - деспотом Куманова Дерном (Деяновичем). Поразка від османів у битві на р. Мариця (бас. Егейського моря; 1371) призвела до загарбання македонських земель, які з 1395 опинилися під владою султанів Османської імперії.


2. Национальное возрождение

Відновлення вживання топоніма "македонія" відбулося завдяки зусиллям географів доби Відродження. Ним на мапі Європи стали зазначати центрально-східну частину Балканського півострова. У 19 ст. ця назва стала вживатися слов'янським населенням македонських земель як етнонім, що сприяло ідентифікації його етнічної належності та формуванню самосвідомості македонської народності.

Етнодемографічний склад жителів македонських земель упродовж століть відзначався певною строкатістю, але слов'яни з періоду заселення цих територій завжди становили переважну частину тамтешнього населення. На початку 19 ст. з майже мільйона мешканців краю 725 тис. були православними християнами, левову частину яких складали слов'яни. Окрім мусульманського населення (арнаути, албанці, турки), у краї жили також вірмени, євреї, цигани та ін.

В национально-освободительном движении против османов 1821-29 активно участвовали славяне, одновременно были выдвинуты претензии греков на македонские земли, в составе Османской империи оставались одними из самых отсталых, однако развития их хозяйства способствовала портовая Солунь (ныне Салоники, Греция ).

Формирование македонского национально-культурного движения (1-я пол. 19 в.) Происходило в русле болгарского Возрождения и отделения болгарской православной церкви от Константинопольского патриархата. Болгарские просветители стремились утверждение в сознании славянского населения края (которое они называли "македонскими болгарами") ощущение их причастности к "болгарских корней". Определенной степени тезис поддерживала часть македонских интеллектуалов.

Развертывание во 2-й половине 19 в. македонского национального движения способствовало пробуждению самосознания славян края. Признаком этого стала дискуссия о необходимости утверждения македонской литературного языка. Если одна часть македонских просветителей соглашалась на использование болгарского языка, то вторая во главе с Г. пулевские требовала признания этнической самобытности македонцев и самостоятельности македонского языка.

По условиям Сан-Стефанского мирного договора 1878 значительная часть македонских земель должна войти в состав автономного Болгарского княжества. Однако, согласно решениям Берлинского конгресса 1878, македонские земли остались в составе Османской империи, правительство которой должен был изменить направленность политики в балканских провинциях. "Берлинский трактат" предусматривал предоставление христианскому населению религиозной автономии, принятие "органического статуса", по которому славяне могли работать в судебных органах, а также создание "общего совета" для улучшения управления территориями со славянским населением. В конце 1870-х гг "македонское вопрос" осложнялось массовым переселением на земле мусульманского населения из Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины. От 1880-х гг македонские земли превратились в арену противоборства между Болгарией, Грецией и Сербией.

Для обоснования претензий на земли Македонии правящие круги Болгарии, Греции и Сербии опирались на "историческое право", соответственно подготовленные статистические данные демографического состава населения. Однако осуществление культурно-образовательных программ способствовало формированию местной интеллигенции, благодаря деятельности которой происходило подъема этнонациональной самосознания македонцев.


3. Национально-освободительное движение

Организационное оформление македонского национально-освободительного движения произошло с образованием в Салониках в декабре 1893 Внутренней македонской революционной организации (ВМРО).

ВМРО формировалась как централизованная конспиративная организация. Согласно уставу главной целью ВМРО определялось достижения в составе Османской империи политической автономии края под лозунгом "Македония для македонцев!".

В марте 1895 в Софии (ныне столица Болгарии) на конгрессе представителей македонской эмиграции был учрежден Верховный македонский комитет (ВМК), главной целью которого также было провозглашение политической автономии Македонии. Инициатором создания этой политической структуры было правительство Болгарии. Между ВМРО и ВМК развернулось острое соперничество за превосходство в македонском освободительном движении.

Османская империя под давлением России и Австро-Венгрии согласилась на осуществление реформ в македонских землях. "Мюрцштегськи соглашения" (октябрь 1903) предусматривали: назначения в султанского правительства специальных российских и австрийских представителей - наблюдателей за положением христианского населения; реорганизации жандармерии, судебных и административных учреждений; новое административно-территориальное деление македонских земель с учетом этнонациональных интересов.

Весной 1908 "левое крыло" ВМРО установило контакты с политическими организациями младотурок. "Правые" пытались подчинить деятельность ВМРО политике правительства Болгарии, который оказывал им финансовую и военную поддержку.

Младотурецкого революция 1908 внесла существенные коррективы в жизнь общества македонских земель. Салоники и Битола (ныне город в Македонии) превратились в центры младотурецкой партии "Объединение и прогресс". После принятия июньской (1908) конституции власть младотурок объявила всеобщую политическую амнистию, согласно которой боевикам четницьких отрядов разрешалось вернуться на Родину. На призыв лидера "левых" ВМРО Я. Сандански в македонских земель стали возвращаться участники македонского освободительного движения.

Разочарование неутешительными последствиями младотурецкой революции для будущего Македонии привели к распаду ВМРО. Правое крыло ВМРО учредило собственную "Союз болгарских конституционных клубов". Одновременно возникли подобные организации из македонцев прогрецькои и просербськои ориентации. Отказ младотурок предоставить македонским землям автономию и основана ними политическая реакция привели восстановления вооруженного сопротивления четникив. Отношения между христианами и мусульманами в македонских землях 1911-12 обострились настолько, что исламские фанатики в некоторых районах совершили резню православного населения.


4. Войны и их последствия

Рост напряженности привело к формированию Балканского союза - антитурецкой коалиции стран, который начал рассматривать и перспективы решения "Македонского вопроса". В октябре 1912 страны в ультимативной форме потребовали от султана Мехмедом V осуществления реформ и предоставления автономии Македонии. В начале 1-й Балканской войны (см. Балканские войны 1912-1913) болгарские войска заняли восточную часть македонских земель, а сербские - западную.

После разгрома турецких войск лидеры государств Балканского союза не вспоминали о предоставлении автономии Македонии. Лишена выхода к Адриатике Сербия требовала качестве "компенсации" территорию Вардарской Македонии. Греция претендовала на Салоники и на части юго-восточных македонских земель, Болгария стремилась присоединения захидномакедонських земель, которые были уволены греческими и сербскими войсками.

Недосказанность по разделу территории Македонии привела к заключению в мае 1913 антиболгарськои сербско-греческого соглашения. Бывшие союзники в июне начали 2-ю Балканскую войну. По ее итогам в Греции отошла Южная (Эгейская) Македония (48,5% всей территории), в Сербии - Центральная и Западная (Вардарская - 38%), в Болгарии - Северо-Восточная (Пиринских - 13,5%). Разделение македонских земель негативно сказался на положении македонско-славянской этнической общности.

По итогам Первой мировой войны македонские земли были разделены между Грецией - "Эгейская Македония" (35 169 кв. Км), Королевством сербов, хорватов и словенцев (с 1929 - Королевство Югославия) - "Вардарская Македония" (25713 кв. Км) - и Болгарией - "Пиринских Македония" (6 798 кв. км). Эти страны обязались гарантировать национальным меньшинствам защиту жизни, имущества, гражданских прав, обеспечить свободу вероисповедания, употребление родного языка в школах и т.д.. Однако в действительности власть на местах начала политику национального угнетения.

В Королевстве Югославия населения Вардарской Македонии считалось славянским, однако македонцев называли "южными сербами", а территорию, где они жили, - "Южной Сербией". Среди македонцев в "Вардарская бановини" (1929) осуществлялась политика сербизации.

Во времена Второй мировой войны в результате оккупации Югославии и Греции (апрель 1941) гитлеровской Германией и ее союзниками Македония снова была подвергнута территориальному делению.

В октябре 1943 главный штаб Народно-освободительной армии Югославии и партизанские отряды Македонии обратился с манифестом к македонского населения, в котором определялось главная задача: освободить край от "великоболгарських, албанских, македонских фашистов" и "великосербской и великоалбанських гегемонистив"; объединить все македонские земли, население которых войдет в "братского союза всех южнославянских народов".

Правительство Великобритании выступил против образования "Федерации южнославянских народов". В октябре 1944 лидеры антигитлеровской коалиции Сталин и В.-Л.Черчилль договорились о разделе "сфер влияния" на Балканах, согласно которому в Греции определились британские интересы, а в Болгарии и Югославии получал преимущественные позиции СССР. На Крымской конференции 1945 лидер Великобритании категорически высказался против объединения Болгарии и Югославии.

У липні-серпні 1945 в Югославії та Болгарії була розгорнута кампанія "із захисту егейських македонців" від утисків з боку грец. власти. Під час розгортання в Греції громадян. війни (1946-49) Федеративна Народна Республіка Югославія (ФНРЮ) перетворилася на головну опору грецьких комуністичних повстанців: зі складу греків і македонців на її території утворювалися військові формування; армії надавалася військово-технічна допомога; у Белграді (нині столиця Сербії) діяла радіостанція "Вільна Греція". Грецький уряд звинувачував Югославію та Болгарію в територіальних претензіях.

Прагнення Югославії та Болгарії вирішити за підтримки СРСР власні територіальні проблеми відкидалися західними союзниками антигітлерівської коаліції. На Паризькій мирній конференції 1946 Болгарії не вдалося домогтися приєднання Західної Фракії, яка відійшла до Греції. Державний статус отримала Вардарська Македонія, яка, згідно із Січневою конституцією (1946) ФНРЮ, увійшла до складу ФНРЮ як рівноправний суб'єкт федерації під назвою Народна Республіка Македонія (НРМ).


5. У складі комуністичної Югославії

Відповідно до конституції Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія (СФРЮ) 1963 республіка отримала назву Соціалістична Республіка Македонія (СРМ). За період входження до югославської федерації Македонія перетворилася на індустріально-аграрну країну. Македонськими вченими була створена абетка та здійснена кодифікація правопису македонської мови. У республіці відбулася розбудова системи освіти і науки та були проведені різноманітні заходи в межах "культурної революції". Підготовка фахівців з різних галузей знань здійснювалася в Університеті святих Кирила і Мефодія (Скоп'є), в Університеті св. Клемента Охрідського (Бітола) та в Педагогічній академії (Тетово). 1967 була заснована Македонська академія наук і мистецтв, до складу якої ввійшли два десятки різнопрофільних інститутів та наукових об'єднань.


6. После 1991

На перших багатопартійних виборах 20 березня 1991 р. більшість місць у парламенті здобула Внутрішня революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності (ВМРО - ДПМНЄ). У січні 1991 р. була прийнята Декларація про суверенітет країни і Македонія, наслідуючи приклад Хорватії і Словенії, відокремилася від Югославії. На референдумі, що відбувся 8 вересня 1991 р., за незалежність проголосувала більшість населення. 17 вересня парламент оголосив про утворення незалежної держави, президентом якої став Кіро Глігоров. У тому ж році македонські албанці проігнорували офіційний перепис населення, а в січні 1992 р. таємно від влади провели референдум, на якому 99 % представників албанської меншини проголосувало за створення територіальної автономії в Західній Македонії. Була зроблена спроба організувати власний перепис населення, що фінансувався ОБСЄ. За оцінками ініціаторів перепису, число албанців становить від 30 до 40 % всіх громадян Македонії.

Стимулом до відокремлення частково був страх перед домаганнями Сербії. Однак насправді Македонія зіткнулася з сильною протидією не Сербії, а Греції. Македонія виношувала ідею об'єднання з тими, хто говорив македонською у північній частині Греції, а афінський уряд побоювався, що незалежна Македонія претендуватиме на грецьку Македонію, і Греція чинила тиск на своїх колег по ЄС і США, наполягаючи на невизнанні нової держави. Переговори про взаєморозуміння між Грецією і Македонією принесли успіх в квітні 1993 р., коли обидві країни погодилися на тимчасову назву країни: "Колишня Югославська Республіка Македонія" (КЮРМ). Це державне утворення було визнане Великобританією 8 квітня, а сусідньою Албанією - 12 квітня. 13 жовтня 1995 р. були відновлені повноцінні дипломатичні відносини з Грецією, а 8 квітня 1996 - з Югославією.

У грудні 1993 р., з метою підтримання незалежної Македонії в її збройному конфлікті з СРЮ, до країни були введені миротворчі сили ООН.

Первые парламентские и президентские выборы в независимой Македонии состоялись в октябре-ноябре 1994 г. В них приняли участие более 77% зарегистрированных избирателей. В предвыборной борьбе принимали участие 38 политических партий, в том числе блок "Союз за Македонию" (Социал-демократический союз Македонии, Либеральная партия и Социалистическая партия); национальные македонские оппозиционные партии во главе с ВМРО - ДПМНЕ и Демократической партией, а также партии, представлявших албанскую национальное меньшинство. Ряд крупных оппозиционных партий после первого тура бойкотировали выборы, обвиняя руководство страны в фальсификации их итогов. В результате во втором туре абсолютное большинство депутатских мандатов (85 из 120) получил "Союз за Македонию"; в парламент вошли Либеральная и Социалистическая партии, а также национальные албанские партии. Коалиционное правительство во главе с Б. Црвенковский составляли представители "Союза за Македонию" и Партии за демократическое процветание (ПДП). Президентом Македонии вновь стал К. Глигоров.

В 1996 г. из-за разногласий между СДСМ и Либеральной партией произошел раскол правящей коалиции "Союз за Македонию", и место социал-демократов покинули блок, заняла ПДП во главе с А. Алита.

Когда весной 1998 года в Косово развернулись крупномасштабные боевые действия, Македония в очередной раз оказалась на пороге нестабильности. Летом 1998 г. ООН приняла решение увеличить количество своих миротворцев в Македонии. Стремление правительства сформировать загальномакедонську национальное самосознание натолкнулось на попытки албанцев создать в рамках Македонии автономию.

18 октября и 1 ноября 1998 г. в Македонии прошли два тура выборов, на которых Социал-демократический союз Македонии (СДСМ), находившийся у власти с 1992 г., потерпел поражение. Оппозиционная коалиция "За перемены!", В состав которой вошли ВМРО - ДПМНЕ и Демократическая альтернатива (ДА), получила 66 мест. К ней примкнули партии, выражающие интересы этнических албанцев и мусульман, - Партия демократического процветания (ПДП) и Демократическая партия албанцев (ДПА). Своеобразной платой за поддержку стало обещание признать Албанский университет в Тетово. Кроме того, в начале 1999 г. парламент Македонии объявил амнистию бывшим мэрам Гостивар и других городов, осужденным в июле 1997 г. приказ поднять флаги Албании, что привело к столкновениям и человеческим жертвам. ПДП выступила также за предоставление албанской языку статуса второго официального языка Македонии. В парламенте страны представлены также Либерально-демократическая партия (4 депутатских мандата), Социалистическая партия Македонии (2) и новая этническая партия Союз цыган (1 мандат). Председателем Собрания избран Стоян Андов (н. у 1935).

В сформированном 30 ноября 1998 кабинете министров члены правящей коалиции из двух партий, победивших заняли 14 мест из 27. Главой коалиционного кабинета (ВМРО - ДПМНЕ, Либерально-демократической партии и ГНА) стал председатель ВМРО - ДПМНЕ Любчье Георгиевский (р. в 1966), который выступал за сотрудничество с европейскими партиями консервативного направления и активное вхождение в европейские структуры - ЕС и НАТО, а также за конструктивный диалог Македонии со всеми соседними странами. Внутришньоурядови противоречия привели к отставке правительства 23 декабря. В самом конце 1999 г. был сформирован и утвержден новый кабинет министров (ВМРО - ДПМНЕ - 13 министерских должностей, ДА - 7, ПДП - 4) во главе с бывшим премьером Л. Георгиевским.

Срок полномочий президента Глигорова закончился в 1999 г., и на 31 октября были назначены президентские выборы. Ведущая оппозиционная сила страны - СДСМ - выдвинула своим кандидатом Т. Петковського, проводивший предвыборную кампанию под антиалбанськимы лозунгами. Петковський в первом туре опередил кандидата ВМРО - ДПМНЕ Б. Трайковского (р. в 1956). Во втором туре президентских выборов, прошедших в середине ноября, Трайковский получил 53% голосов избирателей, а Петковський - 46%. Победа Трайковского была обеспечена при поддержке избирателей-албанцев.

19 ноября Глигоров сложил с себя президентские полномочия, но должность главы государства оставалась вакантной до 5 декабря 1999 г., пока в 21-м "албанском" округе не состоялись повторные выборы. СДСМ обвиняла ВМРО - ДПМНЕ и ее коалиционного партнера Демократическую партию албанцев в пособничестве албанским националистам. Петковський пришел к финалу с незначительным отставанием - 514 735 голосов 592 118 голосов, отданных за Б. Трайковского. ВМРО - ДПМНЕ при поддержке Демократической партии албанцев (ДПА) сделала ставку на голоса албанской общины. Лидеры СДСМ утверждали, что во время голосования были допущены многочисленные нарушения, главным образом в районах компактного проживания этнических албанцев.

События 1999 г. в Косово стали детонатором нового витка сепаратистского движения албанцев в Македонии. С 2000 г. Македония стала ареной противостояния македонского большинства и албанских меньшинств. В марте 2001 г. на северо-западе страны начались вооруженные столкновения между правительственными войсками и албанцами, [1] выступавших за пропорциональную участие во всех государственных структурах, за албанскую автономию с центром в городе Тетово в Западной Македонии и даже за объединение всех албанцев (Албании, Косово, Тетово, Северной Греции) в единую Великую Албанию. Албанские сепаратисты сформировали так называемую Армию национального освобождения (АНО). Экстремистские элементы албанской этнического меньшинства осуществили наступление на Скопье при участии сил Армии освобождения Косово.

В апреле 2001 г. Госдепартамент США принял решение о предоставлении помощи Македонии в сумме 33 млн. дол., Из которых ок. 7 млн. дол. шли на поддержание университета в Тетово, а 17 млн. дол. - На военную помощь македонскому правительству.

14 мая 2001 в Македонии было сформировано правительство национального единства с участием основных македонских и двух албанских партий во главе с премьер-министром Любчье Георгиевским. После переговоров в городе Охрид 13 августа 2001 лидеры основных политических партий (Георгиевский, Црвенковский, Джафер и Имери), а также президент Трайковский в присутствии западных посредников подписали соглашение о политическое решение кризиса. Одновременно продолжалась подготовка к введению военного контингента НАТО, в задачу которого входило разоружение албанских боевиков. В конце августа 2001 перспектива мирного урегулирования конфликта обсуждалась на встрече президентов В. В. Путина и Б. Трайковского в Киеве.

16 ноября 2001 парламент Македонии принял 15 поправок в действующую Конституцию. Уравнены в правах с православием все религии, в том числе ислам. Официальным языком остается македонский, но вторым официальным языком в районах проживания не менее 20% албанцев признается албанский.


См.. также

Примечания

  1. International Crisis Group - The Macedonian Question: Reform or Rebellion - www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=1704

Источники

  • Энциклопедия истории Украины : Т. 6: Ла-Ми / Редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др.. НАН Украины. Институт истории Украины. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: Ил.
п ? в ? р История стран Европы
Государства
Австрия ? Азербайджан 1 ? Албания ? Андорра ? Бельгия ? Беларусь ? Болгария ? Босния и Герцеговина ? Ватикан ? Великобритания ? Армения 2 ? Греция 1 ? Грузия 1 ? Дания ? Эстония ? Ирландия ? Исландия ? Испания 1 ? Италия ? Казахстан 1 ? Кипр 2 ? Латвия ? Литва ? Лихтенштейн ? Люксембург ? Македония ? Мальта ? Молдова ? Монако ? Нидерланды ? Германия ? Норвегия ? Польша ? Португалия ? Россия 1 ? Румыния ? Сан-Марино ? Сербия ? Словакия ? Словения ? Турция 1 ? Венгрия ? Украина ? Финляндия ? Франция ? Хорватия ? Чехия ? Черногория ? Швейцария ? Швеция
Зависимые территории
Азорские острова 2 ? Акротири и Декелия 2 ? Аландские острова ? Гернси ? Гибралтар ? Джерси ? Мэн ? Мадейра 2 ? Свальбард ? Фарерские острова ? Ян-Майен
Частично признанные государства
Абхазия ? Косово ? Нагорный Карабах 2 ? Южная Осетия ? Северный Кипр 2 ? Приднестровье 3
1 частично находится на другом континенте 2 вполне на другом континенте, но связывается с Европой. 3 Официальные не признано никем.