Надо Знать

добавить знанийДревнегреческие города Северного Причерноморья \ 'яПлан:


Введение

Древнегреческие города Северного - города-государства, основанные греками в период VII - V веков до н. н.э. на побережье Черного моря в пределах современной территории Украина.


1. История колонизации

Давньогрецькі поселення у Причорномор'ї.

Головною причиною давньогрецької колонізації була переважно примусова еміграція частини вільного населення з рабовласницьких полісів самої Греції. Найбільше переселялося сюди греків з Мілета та інших малоазійських грецьких міст. Пізніше відбувалося переселення з деяких острівних міст та з метрополії, зокрема з Афін. Північне Причорномор'я вабило греків своїми хлібними, рибними та іншими багатствами. В розвитку торгівлі була зацікавлена також місцева знать, яка одержувала предмети розкоші, зброю, вино, оливкову олію, тканини, розписну кераміку та інше.

Першими мореплавцями Чорного моря були стародавні критяни. 1975 року біля Каліакри (Болгарія) на археологічних розкопах знайшли кам'яний якір критського корабля, датований XVI століттям до н. е. [1]

Найдавнішим на території України було грецьке поселення на острові Березань, засноване в VII столітті до н. е. Найбільшими грецькими колоніями в Причорномор'ї були Тіра (на місці сучасного Білгорода-Дністровського), Ольвія (біля села Парутиного, на правому березі Бузького лиману), Керкінітида (на місці сучасної Євпаторії), Херсонес (на території сучасного Севастополя), Феодосія, Пантікапей (на місці сучасної Керчі). Виникнувши як колонії грецьких міст-метрополій, античні міста невдовзі стали самостійними рабовласницькими містами-державами. Ольвія, Тіра, Херсонес і деякі інші впродовж свого існування були самоврядними містами - полісами. Міста, засновані на узбережжі Керченської протоки, в V ст. до н. е. ввійшли до складу Боспорського царства, яке утворилось 480 р. до н. е.

З початку III ст. н. е. через кризу рабовласницького ладу почався занепад античних міст, а навала гунів (IV ст.) призвела до їхньої загибелі. Проте деякі грецькі міста продовжили своє існування, зокрема Херсонес (Корсунь руських літописів) остаточно був зруйнований 1399 року, а Белгород-Днестровский ЮНЕСКО віднесло до 10 найдавніших міст світу з безперервним існуванням.

Частина населення Херсонеської округи у середньовіччі стала ядром князівства Феодоро у південному Криму, мешкали греки і в генуезьких колоніях на узбережжі. Князівство захопили турки-османи 1475 року, а остаточно православне населення (переважно грецьке) примусово виселили з Криму за наказом Катерини ІІ (1778; пізніше частково повернулося) та за наказом Й.Сталіна у 1944 р.


2. Економіка та суспільство

В містах розвивалися металургійне, каменярське, деревообробне, гончарне, ювелірне, кісткорізне та інші ремесла, а також рибальський промисел і виноробство. В міста Греції, Малої Азії, Єгипту з цих міст вивозили хліб, рибу, хутра, продукти тваринництва тощо. Економічною основою античних міст-держав Північного Причорномор'я були сільське господарство, різні ремесла і промисли. Важливу роль відігравала торгівля з населенням причорноморських степів і з центрами Середземномор'я. В архітектурі міст Північного Причорномор'я переважали загальногрецькі античні містобудівельні традиції, проте з часом тут були вироблені свої особливості, які виявилися у мішаному греко-"варварському" характері архітектури. Ремісничі квартали та найбідніші житла містилися здебільшого на околицях міст.

Основу сельского хозяйства составил выращивания зерновых злаковых культур. Значительную роль играло и скотоводство. Важное место занимало виноградарство. Огородничество, садоводство, бахчеводство играли вспомогательную роль. Главными злаковыми культурами были ячмень, просо, пшеница, рожь, гречка. Уровень развития зернового производства не только обеспечивал потребности населения, но и давал возможность вывозить зерно в Средиземноморье. Виноградарство было основой виноделия и виноторговли. Рынками для продажи вина были земли Скифии, затем Сарматии. Разводили крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиней, лошадей, ослов. Важное место занимал рыбный промысел. В Средиземноморье был большой спрос на понтийскую рыбу (Черное море греки называли Понт). Основные города Северного Причерноморья имели развитые монетные системы. Монеты отчеканены Тира, Ольвия, Пантикапей, Нимфей, Феодосия, Фанагория.

Население античных городов Северного Причерноморья состояло из греков и выходцев из местных племен. Города имели постоянный экономический и культурное взаимовлияние и связи с местными племенами: скифами, сарматами, таврами, фракийцами и другими.


3. Культура древнегреческих городов Северного Причерноморья

Быт и культура античных государств Северного Причерноморья имели много общего с образом жизни и культурой всего античного мира. Под влиянием древнегреческой культуры распространилась грамотность. Значительное внимание уделялось физической подготовке юных граждан. Для занятий спортом строили специальные дома-гимназии. Популярными были спортивные соревнования по пятиборью, беге, стрельбе из лука и т.д.. О распространении медицинских знаний свидетельствуют находки бронзовых и костяных медицинских инструментов. В Ольвии действовала аптека.

Определенное развитие получили история, география, философия. Историю Херсонеса написал историк Сириск (III в. До н. Н.э.). С географов стоит упомянуть Дионисия Ольвианського (I в. До н. Н.э.). Важное место в общественной и культурной жизни занимал театр. Театры действовали в Ольвии, Херсонесе, Пантикапее. Искусство античных государств Северного Причерноморья представляет собой сложное переплетение эллинского традиционной культуры и достижений местных племен. Для искусства VI-I вв. до н. е. характерно преобладание эллинских художественных традиций. В I-VI вв. н. е. значительно распространились "варварские" элементы, одновременно почувствовался влияние провинциальной римской традиции. Получил распространение живопись, развивалось искусство мозаики, вазопись, скульптура, коропластике - производство терракотовых статуэток (терракоты изображают персонажей античной мифологии, птиц, животных). Было также развиты резьба по дереву и кости.

Религия была политеистической. Были два этапа в развитии религии причерноморских городов. Первый (VI-I вв. До н.э.) характеризуется существованием древнегреческого пантеона божеств, второй (I-IV вв. Н. Н.э.) - появлением в религии полисов культов негреческого происхождения, внедрение культа римских императоров и формирования монотеистической религии - христианства. В конце III в. н. н.э. на Боспоре появились первые признаки христианства, а в течение первых десятилетий IV в. н. е. здесь сформировалась христианская община во главе с епископом. В списках Никейского собора 325 г. упоминается имя боспорского епископа Кадма.


4. Некоторые города

Раскопки полиса Херсонес в Крыму
  • Херсонес (позже Корсунь) основан в 422-420 гг. е. переселенцами из Гераклеи Понтийской и просуществовал до XIV в. н. е. (то есть почти два тысячелетия). В VI вв до н. е. это было автономное город-государство, в I-IV вв н. н.э. - аристократическая республика, зависимая от Рима, а с IV в. - От Византии. Усилившись, Херсонес контролировал весь западный Крым, но потерял его в борьбе с скифами и сарматами. Именно через Корсунь 988 года в Киевскую Русь официально пришло христианство византийского обряда. Сейчас - историко-археологический заповедник "Херсонес Таврический" (г. Севастополь).
  • Калос-Лимен (в переводе "Красивая Гавань") - на месте современного поселка Черноморское на полуострове Тарханкут. Основано ионийцами в IV в. до н. е. В конце того же века вошла в состав владений Херсонеса. Стала ареной противостояния между греками и скифами и сарматами. Окончательно жители покинули город в IV веке.
  • Тира (также Офиусса) основана как город-государство в VI в. до н. е. переселенцами с греческого Милета. Сейчас город Белгород-Днестровский ( Одесской области). По сведениям ЮНЕСКО, Белгород-Днестровский входит в десятку древнейших городов Земли непрерывного существования (наряду с такими городами, как Рим, Афины, Дамаск, Пекин).

Вокруг крупных полисов существовали сельскохозяйственные поселения и поместья, окрестности называлась "хора". Также по побережью существовали и мелкие поселения - например только на участке между Днестром и Южным Бугом, по некоторым данным, насчитывалось около 30 поселений [2], в частности Одесс, Скопелы, Гавань Истриан (на территории Одессы), Гавань Иако (Асиакив) Никоний. Между Тирой и Дунаем (Истра) Арриан называет такие поселения, как Неоптолемове (с маяком), Кремнискы, Антифилове (в настоящее время, вероятно, затоплены морем) [3].


5. Последствия

Тысячелетняя история античной цивилизации в Северном Причерноморье имела очень серьезные последствия. Во-первых, в ходе колонизации на местную почву было перенесено демократический полосный устройство, способствовало становлению государственно традиции на территории современной Украина. Во-вторых, греческие переселенцы не только передали местному населению прогрессивные технологии земледелия и ремесла, ай активно вовлекли его в товарно-денежных отношений. В-третьих, возникновение античных городов-государств обусловило развертывания процесса урбанизации Причерноморья. В-четвертых, разносторонние контакты местных племен с колонистами способствовали распространению опыта и достижений передовой на то время античной культуры. В своей совокупности все эти процессы не только заметно ускорили темпы исторического развития населения Крыму, Поднестровья, Побужье и Поднепровья, но и на длительное время определили южный вектор цивилизационной ориентации, что в дальнейшем способствовало тесным контактам Киевской Руси и наследницы греческой культуры, бывшей эллинской колонии - Византии.


См.. также

Примечания

  1. Чугуенко М. В. Моя Украина. Иллюстрированная энциклопедия для детей. - Харьков: Веста - Издательство "Ранок", 2006. - 128 с. ил.
  2. Смена народностей в южной России. I. Доисторический период - library.kr.ua/elib/zhiteckiy/zhitec1.html
  3. Античная лоция Черного моря - budetinteresno.narod.ru / kraeved / pont.htm

Литература

п о р Древнегреческие города Северного
Skifska pecktoral copy.png Древность
(- 300 по Р.Х)
Доисторическая Украина Палеолит Мезолит Неолит Трипольская культура Киммерийцы Скифы Сарматы Античные города Северного Причерноморья
Alex K Kievan Rus .. svg Раннее Средневековье
(300-1240)
Готы Анти Гунны Венеды Восточные славяне Хазарский каганат Киевская Русь Половцы Княжество Феодоро Херсонес
Alex K Halych-Volynia.svg Позднее Средневековье
(1240-1569)
Галицко-Волынское княжество Киевское княжество Великое княжество Литовское Королевство Польское Золотая Орда Крымское ханство
Herb Viyska Zaporozkogo (Alex K). Svg Казачество
(1569 - 1775)
Запорожская Сечь Речь Посполитая Хмельницкая Гетманщина Колиивщина
Alex K Kyiv Michael.svg Новое время
(1775 - 1917)
Российская империя : Малороссия Слобожанщина Новороссия Кубань Османская Империя : Чертомлыкская Сечь Олешковская Сечь Задунайская Сечь Австро-Венгрия : Галичина Буковина Закарпатье
Coat of Arms of UNR.svg Новейшее время
(1917 - 1991)
Революция : УНР Украинская Держава ЗУНР Кубанская Народная Республика Зеленая Украина КНР
СССР : СССР Голодомор Карпатская Украина УПА Революция на граните
Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg Современность
(После 1991)
Независимая Украина Оранжевая революция
п о р
п о р Украина в темах
География Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg
Устройство
История
Символы
Политика
Вооруженные силы
Безопасность
Экономика
Транспорт и связь
Соціум
Культура
Туризм
Портал: Украина

код для вставки
Данный текст может содержать ошибки.

скачать

© Надо Знать
написать нам