Надо Знать

добавить знанийУкраинский язык на ЗакарпатьеПлан:


Введение

"Grammatica slavo-ruthena: seu vetero-slavicae, et actu in montibus Carpathicis parvo-Russicae, ceu dialecti vigentis lingvae" ("Грамматика славяно-русская: или старославянский и нынешняя, распространенная в карпатских горах, малороссийская речь, является живым ее диалектом ") М. Лучкая, 1830 г. На стр.. VIII определяются границы распространения "русской или карпато-русского языка" ("ruthenica, aut карпато-рускаѧ") - "кроме Малороссии, Польши, еще в Галичине, на Волыни, на Буковине, и отсюда через южную сторону Карпатских гор, или верхнюю Венгрию , по Спишь, на нем говорит каждый в Мукачевском и Пряшевского епископстве, в части епархии Орадя-Маре до половины миллиона человек ". [1]
Национальности Австро-Венгрии в 1911 г., "Historical Atlas" В. Шеферда - зона обитания "русинов" ( англ. Ruthenians ) Обозначена одинаковым светло-зеленым цветом в Восточной Галиции, Закарпатье, Пряшивщини, Северной Лемкивщини и Северной Буковине.
Предложение разделения Австро-Венгрии на автономные регионы по национальному принципу, 1906 г. Все земли с украинским-русинским населением - Восточная Галиция, Закарпатье, Пряшивщина, Северная Лемковщина и Северная Буковина - должны были войти в одного национального региона "Ost-Galizien".
См.. также статьи Украинский язык, Подкарпаторусинского язык (Закарпатье), Українська мова на Пряшівщині, Русинська мова на Пряшівщині.

Українська мова на Закарпатті - літературна українська мова у Закарпатській області, що активно вживається в усіх сферах життя як українською більшістю населення, так і частково національними меншинами (наприклад, під час перепису 2001 р. третина тих мешканців Закарпаття, що ідентифікували себе як "русини" рідною мовою назвали українську).


1. Належність чотирьох говорів Закарпаття до діалектів української мови

Належність різних говорів Закарпаття (гуцульського, бойківського, середньозакарпатського та лемківського) до південно-західного наріччя української мови є науково визнаним. Зокрема "Чеська академія наук і мистецтв" у своїй постанові №62756/19 від 20 грудня 1919 р. зазначала: "Оскільки місцеве руське наріччя в Карпатській Русі, про котре говорить Генеральний статут, є незаперечно наріччям малоруським, треба писемною мовою тамтешнього населення визнати мову малоруську, тобто українську" [2] (Закарпаття у міжвоєнний час входило до складу Чехо-Словаччини).

Чотири закарпатські говори досліджувалися численними науковцями-діалектологами та мовознавцями з багатьох країн (з України - І. Верхратський, А. Залеський, Р. Керста, І. Панькевич, С. Бевзенко, Ф. Жилко, І. Чередниченко, з Росії - М. Антошин, Г. Геровський, Г. Клепикова, Л. Петров, з Польщі - А. Вінценз, В. Курашкевич, Я. Рігер, З. Штібер, з Чехії - Й. Віра, Ян Гусек, О. Лешка, Я. Моравець, зі Словаччини - Ш. Ліптак, Л. Новак, С. Тобік, С. Цамбел, з Угорщини - Л. Балог-Беийрі, Л. Деже, з Румунії - З. Пенюк, Й. Патруц, Р. Удлер, з Болгарії - Д. Кринджала, В. Погорєлов, з Норвегії - О. Брох). На матеріалах з південнокарпатських говорів написано і захищено близько півсотні кандидатських і докторських дисертацій, укладено кілька діалектних та ономастичних словників (К. Галас, М. Грицак, Й. Дзендзелівський, М. Дуйчак, І. Панькевич, М. Сюсько, П.Чучка) та лінгвістичних атласів (З. Ганудель, Й. Дзендзелівський, П. Лизанець, Й. Пуйо, В. Латта, Я. Рігер, І. Сабадош, З. Штібер), опубліковано десятки монографій, сотні різних статей та спеціальних тематичних збірників. Ці дослідження показали, що ці говірки, і передусім їх верховинське пасмо, тобто гуцульські, бойківські і лемківські, є органічною частиною та прямим продовженням говірок карпатської діалектної групи говорів південно-східного наріччя української мови [3] [4].

Кожна з закарпатських говірок має десятки локальних специфічних системних фонетичних та морфологічних рис, сотні лексичних особливостей. Практично кожне місцеве діалектне явище має своє продовження чи повторення в сусідніх або близьких українських говорах Галичини, Буковини та в інших говорах української мови. Більшість специфічних локальних рис є староруськими архаїзмами, які збереглися в Карпатах через відірваність від решти українських земель, або запозиченнями зі словацької, угорської, польської, румунської, німецької чи південнослов'янських мов.


2. Визначення мови закарпатців як частини української мови

Самі закарпатці у XIX в. визначали свою мову як частину руської / української мови. Например, М. Лучкай у латиномовній "Grammatica slavo-ruthena : seu vetero-slavicae, et actu in montibus Carpathicis parvo-Russicae, ceu dialecti vigentis lingvae" ("Граматика слов'яно-руська: або старослов'янська і теперішня, поширена у карпатських горах, малоросійська мова, що є живим її діалектом"), опублікованій у 1830 р., таким чином визначає межі поширення мови, якою говорять закарпатці (називаючи її паралельно "lingua ruthenica" та "lingua ruthena" - руська мова, "lingua parvo-russica" - малоросійська мова) [1] [5] :

"

"Unica Dialectus mansit absque Grammatica, et forte corruption, scilicet: Ruthenica, aut Карпато-рускаѧ , quae praeter parvam Russiam, Poloniam, preacipue usu venit in Galicia, Lodomeria, Bukovina, et ab hinc per latus meridionale montium Carpathicorum, seu superiorem Hungariam usque Scepusium, cujusque labii animae in Diaecesi Munkatsiensi et Eperjesiensi, in parteque M. Varadinensi ad medium millionem numerantur".

"Без граматики, а може, і без сильного зіпсуття, залишилася єдина мова ? руська або карпато-рускаѧ , яка вживається, крім Малоросії, Польщі, ще в Галичині, на Волині, на Буковині, і звідси через південний бік карпатських гір, або верхню Угорщину, по Спиш, нею говорить кожен у мукачівському та пряшівському єпископстві, та у частині єпархії Орадя-Маре до пів мільйона осіб".

"

3. Визначення мови закарпатців як окремої від української мови

Політичну ідею про те, що лемківський, бойківський, середньозакарпатський та гуцульський говори південно-західного наріччя української мови (щодо бойківського та гуцульського говорів йшлося лише про зону їхнього поширення на Закарпатті, без Прикарпаття та Буковини) складають окрему від української мову, було висловлено лише на початку XX ст. До того говори Закарпаття та Пряшівщини ("Угорської Русі") безсумнівно включалися до складу українських діалектів, споріднених насамперед з діалектами Східної Галичини та Буковини - у документах Австро-Угорщини закарпатці, прикарпатці та буковинці визначаються одним етнонімом (нем. Ruthenen - "Русичи", "рутены", "русины"), их язык называется Ruthenische Sprache - "русская речь". К 1867 г. (Создание дуалистической Австро-Венгрии) закарпатцы культурно и политически отличали себя от русинов / украинский Прикарпатья и Буковины: например, в апреле 1849 г. А. Добрянский отстаивал перед Главной Русской Радой во Львове программу объединения Галичины и Закарпатья в отдельный автономный "коронный край" в составе Габсбургской монархии.

Г. Стрыпский связывал процесс этноязыковой дивергенции в западноукраинском регионе с утверждением венгров как государственно нации: "отъ тогды наша судьба привязана цiлкомъ к Мадярскоi културы и житя". Г. Стрыпский считал, что закарпатцы оставались родственными украинским населением Прикарпатья и других украинских регионов до начала XIX в., в дальнейшем же развитии он утверждал, что "наше прошлое оторвалась совсем от прошлого прочих Русиновъ" и "украiнство в насъ теперь ... такъ чужое, якъ Московия". На этом основании Г. Стрыпский заявлял о праве на "третью русскую письменность, которая держит ся середньоi дороги между тыми двумя: именно Финно-русскую литературу" [6].


4. Определение языка и национальное самосознание закарпатцев

Вопрос о том, на каком языке говорят закарпатцы - диалектами украинского или отдельным языком, связано с их национальным самосознанием - это вопрос в значительной степени является политическим. В течение первой половины XX ст. закарпатцы идентифицировали себя как русины, "русские" (русские), малороссы, карпаторусы, угрорусы, "угроруские" (угро-русские), рутены, руснаки и украинского.

К началу XX в. речь закарпатцев "русинской" не называлась - использовались только такие названия, как "русская речь", "руснацька / русняцька язык" (в западной части Закарпатья), реже "угроруська", "карпаторусскую" и "малороссийский".

Венгерскими властями с 60-х г.г. XIX в. проводилась политика сплошной мадьяризации закарпатцев - начале XX в. диалектами украинского языка говорило не более 20% интеллигенции края. 80% пользовались венгерском или "язычием" - "смесью украинских, церковнославянского и русского языков приложению локализмив и венгерских слов" [7].


5. Украинский (малороссийский) идентичность на Закарпатье в XIX в.

Часть закарпатской интеллигенции еще в XIX в. подчеркивала принадлежность закарпатцев к украинским. Ласло Чопей, заключая первый "Русско-мадьярский словарь", называет среди трех пиднарич червоноруського наречия украинского языка пидкарпаторуське пиднариччя. Этнограф Юрий Жаткович публично заявлял, что "по убиждению держу себя сыном мало-руского народа", в работе "Етнографический очерк угро-русских" отмечал:

"

"Мы туй под словом" русины "тих обывателей розумиеме Угорщины, которы принадлежат ко мало-русскому народу, живущих во Галиции, Буковине и Южной Росии".

"

6. Русская не-украинская идентичность

Другая часть интеллигенции не воспринимала украинскую идентичность, основанная на народной основе и разговорной украинском языке.

"

"Драгомановъ хочетъ отъ насъ, чтобъ мы писали языкомъ слугъ - но литература пишется везде для господиновъ"

"Драгоманов хочет от нас, чтобы мы писали языком слуг - но литература пишется везде для дворянства".

Редактор газеты "Карпат" М. Гомичков [8].

"

Такие закарпатские "будители", например А. Духнович, подчеркивали общность закарпатцев с галичанами и буковинцами (29 января 1849 императору Австро-Венгрии были вручены письмо с просьбой о "Соединении русских коронных краев [Венгерский Русь и Галиции и Лодомерии] в одну политическую и администрацийних целостность ", 20 апреля 1849 Головна Руська Рада вручила губернатору Галичины Агенору Голуховскому мемориал об объединении Галичины и Венгерской Руси с целью доказать его содержание до сведения императора, 10 октября 1849 Франц-Иосиф принимает делегацию закарпатских русинов в деле их письма от 29 января 1849 г., однако по результатам аудиенции стало понятно, что "правительство не желае такого соединения"). Закарпатские "будители" заявляли, что "венгерские русины хотят, чтобы от Венгрии были отделены, и как политически, так и администрацийних были присоединены к Галичины" [8]), но не воспринимали создания литературного языка на базе народной разговорной речи, ориентируясь на церковнославянский Купянск (основной аудитории "будителей" были образованные сельские священники, учителя начальных школ и мелкие сельские чиновники, которые хорошо знали церковнославянский язык и считали ниже своего достоинства читать тексты народной разговорной речью):

"

"Не понимаю, какимъ способомъ такъ наразъ измынитися могла чистая руская речь на Оукраинскую, и чей Галичина не на Оукраини, да для чего должна Галичина стремиться к Оукраины?"

"Не понимаю, каким образом так сразу измениться могла чистая русская речь на украинских, и Галичина находится не на Украину, поэтому для чего должна Галичина тяготеть к Украине?"

А. Духнович [8]

"

Закарпатские москвофилы ориентировались на русский язык, но не зная ее досконально, чаще использовали "язычие". Некоторые из москвофилов были агентами влияния России в Австро-Венгрии, получая за это плату. Например, в корреспонденции обер-прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева, опубликованной в "Трудах Государственного Румянцевского музея" ( рус. "Трудах государственно Румянцевского Музея" ) За 1923 г., помещены документ, удостоверяющий получение довольно значительной суммы одним из закарпатских "будителей", русофилом Адольфом Добрянским: "Расписка. Я, нижеподписавшийся, получил от отца протоиерея Михаила Ф. Раевского пятнадцать тысяч гульденов. Вена, 7 (19) апреля 1883 года. Адольф Иванович Добрянский "( рус. "Росписка. Ниже подписавшийся Получил от отца протоиерея Михаила Ф. Раевского пятнадцать тысяч гульденов. Вена, 7 (19) апреля 1883 года. Адольф Иванович Добрянски" ) [8].

Именно в этой среде в начале XX в. появилась идея о обособленность закарпатцев от "других русинов". Этим политическим направлением игнорировались связи Закарпатья и других украинских регионов, а письменный язык на базе церковнославянского языка, которая существенно отличалась от четырех закарпатских говоров, был представлен как литературный язык Закарпатье, чаще всего под названием "угрорускый / угрорусский языкъ".

Например, Евмений Сабов в книге "Хрестоматия церковно-славянских и угро-русских литературных памятников" ( рус. "Христоматия церковно-славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ памятниковъ" ) Не подавал многочисленные закарпатские памятники XVI-XVIII века, написанные на языке, близком к народной украинской, зато щедро представил произведения на "угрорусскомъ Литературному языке" [8].


7. Украинская идентичность в XX в.

Зародження власне української національної самосвідомості на Закарпатті припадає на перші роки XX ст., воно виражалося в протестах місцевого руського православного і греко-католицького духовенства проти політики мадяризації краю, ліквідації угорською владою всіх руських народних шкіл, руських свят, руського календаря, проти витіснення кирилиці угорською латиницею. У цей період місцева інтелігенція (А. Волошин, А. Штефан) виступала з науковою аргументацією того, що місцеві народні говори закарпатців є говорами малоруської, тобто української, мови. Також у цей період було засновано перші осередки "Просвіти".

Після розпаду Австро-Угорщини закарпатці намагалися увійти до складу української держави. Частности 21 січня 1919 р. на "Соборі Русинів" у Хусті, де зібралося 420 депутатів з усього Закарпаття, було проголошено злуку Угорської Русі з Українською Народньою Республікою. У кінці 1918 р. - січні 1919 р. "Народні ради" Хуста, Сваляви, Мароморош-Сигота (зараз Румунія), Старої Любовні (зараз Словаччина) ухвалюють рішення про приєднання до УНР. 29 квітня - 1 травня 1919 р. у Станіславові (Івано-Франківську) пройшов з'їзд 162 делегатів від 62 громад Закарпаття, на якому було підтверджено волю закарпатців з'єднатися з Україною в соборній державі.

"

"Всенародний Конгрес Угорських Русинів з дня 21 січня 1919 р. ухвалює з'єдинити комітати: Мараморош, Угоча, Берег, Уг, Земплин, Шариш, Спіш і Абауй-Торна з Соборною Україною [?]".

Перший пункт рішення "Собору Русинів" у Хусті 21 січня 1919 р. [4]

"

Рішенням Центральної Руської Народної Ради в Ужгороді від 9 травня 1919 р. та за рішенням Сен-Жерменського мирного договору від 10 вересня 1919 р. Закарпаття приєдналося на правах автономії до складу Чехо-Словаччини.

У 20-30-х р.р. XX ст. мовну єдність Закарпаття з іншими регіонами України та право закарпатців користуватися рідною мовою відстоювали, зокрема, письменник та політичний діяч, майбутній президент Карпатської України А. Волошин. Українську ідентичність приймають закарпатські письменники та поети бойко Ґренджа-Донський, долиняни Ю. Боршош-Кум'ятський та Федір Потушняк, гуцули Марко Бараболя, Миколай Божук, лемки Севастіан Собол (Зореслав), І. Колос, І. Ірлявський, хустянин М. Рішко. Протягом тридцятих років переважна більшість місцевих письменників прийняли українську національну ідею за свою і почали писати українською літературною мовою [4].

Хоча належність закарпатських говорів до української мови було визнано у Чехо-Словаччині офіційно, влада не дозволяла використовувати прикметник "українська" стосовно мови закарпатців. Друковані видання виходили кількома мовами: "руською" (літературною українською з регіоналізмами), "угроруською" ("язичієм") [9], літературною російською, чеською, угорською мовами та їдиш.

В кінці 20-х р.р. - 30-х р.р. XX ст. щораз частіше закарпатці ідентифікують себе як українці:

"

"Проголошуємо всьому культурному світові, що ми, підкарпатські русини, є частиною великого українського народу і що наша мова та наша література була, є і буде та сама, що в наших братів з того боку Карпат".

Учасники першого з'їзду молоді Закарпаття, 7 липня 1929 р. [8]

"

Зовнішніми рушійними силами цього процесу стали, з одного боку, процес українізації в УСРР, з іншого, ? активність ОУН.

30 грудня 1938 р. було затверджено нову назву автономії - Карпатська Україна. В усіх школах запроваджувалося обов'язкове викладання української мови, відкрито низку українських гімназій, шкіл, розроблявся проект перенесення Українського вільного університету з Праги до Хусту.

12 лютого 1939 р. на виборах до Сойму Карпатської України за партійний блок "Українське національне об'єднання" ("УНО") на чолі з Авґустином Волошиним проголосувало 93% виборців Закарпаття. Незалежність Карпатської України було проголошено 15 березня 1939 р.


8. Україномовна преса у міжвоєнному Закарпатті

С середины 20-х г.г. XX ст. особую роль в формировании национального сознания начинает играть педагогическая украиноязычная периодика: журнал "Подкарпатская Русь", орган "Педагогического общества Подкарпатской Руси" (главный редактор Волошин), журнал "Учительский голос" (ответственный редактор Андрей Ворон), "Наша школа" ( печатные органы народовецького педагогического общества "Учительская община"), "Учитель" - первый педагогический журнал Школьного отдела (редакторы И.Панькевич, С.Бочек, Й.Пешина, Ю.Ревай), "Наш родной край" - журнал для молодежи Подкарпатской Руси (редактор О.Маркуш, ответственный издатель Е.Егрецький), "Пчелка" - иллюстрированный ежемесячник для молодежи, семей и народа (редактор Волошин, администратор П.Кукуруза), "Веночек для подкарпатских детишек" - иллюстрированная газета для молодежи (редакторы И.Панькевич, Я.Розвода, О.Маркуш).

Сначала все вышеперечисленные журналы пользовались этимологическим правописанием, что "должен был стать тем искусственным барьером, которым чешский администрация пыталась оградить население Закарпатья от украинской Галичины, Буковины и Украины" [10]. Однако еще в 1931 г. на страницах журнала "Учитель" была помещена статья К.Чеховича "Язык и правописание", в которой автор, освещая историю правописания "Ярыжко" и "драгоманивкы", представляет также отдельные черты фонетического правописания и доводит его научные преимущества : "Фонетический правописание тримаеся практичноѣ засады: пиши, как правильно говоришь. Это не значит, что кождый может писать так, как хочет. Напротив, фонетическое правописание должно быть выражений правильноѣ народноѣ литературноѣ мовы, такоѣ, которая обходит мѣсцевѣ диялектичнѣ свойствами и является совместная всѣм освѣченым народовцам " [11]. Необходимость закрепления фонетического правописания в Подкарпатье обусловлена ​​исторически: "Когда члены одноѣ нациѣ употребляют неоднаковых знаков на указанных одинаковых звуков своеѣ литературноѣ мовы, тодѣ затемнюеся мѣж ними услышанным национальноѣ единства, а ровночасно утруднюеся взаимное передаваемой мыслей и усѣх культурных ценностей звязаных с языком" [12]. Болея за судьбу родного языка, К.Чехович критикует ту часть закарпатской интеллигенции, которая принимает смесь слов церковнославянских, русских и местных "замѣсць употреблять чистоѣ народноѣ литературноѣ мовы" [13].

Только с середины 30-х г.г. фактически вводится новый фонетическое правописание на Закарпатье, на который ориентируются и педагогические журналы "Учительский голос" (1933 - 1938 г.г.) и "Наша школа" (1936 - 1938 г.г.), которые были печатными органами общества "Учительская община ". Журнал "Наша школа" отстаивал право украинского народа на родной язык, способствовал ее формированию и развитию. Именно на его страницах едва ли не самой остроту приобрел вопрос о переходе школьного образования на фонетическое правописание, что поднимался в статьях Ф.Агия "Переход с етимологии на фонетику" и А.Макаренко "Как перейти в нашей школе на фонетическое правописание?".

Украинский язык также издавались газеты "Русин", "Русская нива", "Свобода", "Новая свобода", "Народ", "Вперед", "Украинское слово", "Народная газета", "Карпатская правда" [4].

"

"Мы руснаки, что биту под карпатскими горами, от Попрада и по Белую Тису, говорим тем самым языком и имеем те же обычаи и обычаи, что наши братья за Карпатами, которые называли себя ранее русинами, а теперь называют себя украинским. Нас всех Руснаков , русинов, украинские, или как москали нас называли малоросов, есть сорок миллионов. [...] На школьном поле будем крепко стоять за тем, чтобы наши дети учились в школе русской, то есть малороссийский, а не русскою, ибо значит - москальской языке . Оби учились нашим языком, которым говорят у нас в селах, на котором говорят в Галичине и на Украине над Днепром ".

Передовая статья первого номера газеты "Народ" (1920-1921 г.г.) "Наше слово к читателям"

"

В языке украиноязычных журналов Закарпатье есть такие отличия от общеукраинской литературного языка [14] :

 • диалектизмы, что и теперь активно употребляются в украинских говорах Закарпатья: польза "польза", хворота "болезнь", испытать "спрашивать", гейби "будто", Днешний "сегодняшняя", ружова "розовая", табла "доска", сколько "сколько "Сессия" эти ", Дагда" кое-где ", нигде" нигде ", иншак" иначе "и т.п..
 • для обозначения отдельных научных терминов используются слова: соединителем (союз), приложник (прилагательное).
 • Немногочисленные русизмы: падеж "падеж", конечно "конечно", окружаючий "окружающий", средство "средство", ошибки "ошибки" и другие.
 • Фонетические особенности:
  • непоследовательное смягчения л в заимствованных словах: алькоголь, клясификуваты, коллективизм и т.д.;
  • употребление буквы и в словах иноязычного происхождения типа президент, ситуация, Париж, цитуючы и др..;
  • последовательное использование г в заимствованиях: магистр, ортография, магазин, гимназия, логично, педагогический, кислород, регулярно, этнография и многие другие;
 • Морфологии:
  • наличие исторически закономерной флексии-и в родительном и дательном падежах единственного числа существительных современного III склонения: нравственности, благочестия, линивосты, помочи, склонности, бездействия, степени, самостоятельности, винахидчивосты, принадлежности и т.д.;
  • употребления заимствованных существительных типа контроля, метода, класса в женском роде;
  • отсутствие удлинения мягких согласных в существительных среднего рода на-а (-я): житя, определений, передаваемые, впечатлений, достигненя, вихованя, удивлен, познаний, услышать, старательно, составленного, что вызвано влиянием местных говоров;
  • наличие флексии-ови в дательном и местном падежах единственного числа существительных мужского рода: братья, Сватово, учеников;
  • спутывания мягкой и твердой групп склонения прилагательных: порожний, Международная, непосредственными, посредственным, недавно, народная и др..;

9. Венгерская оккупация 1939 - 1944 г.г.

После оккупации Карпатской Украины в марте 1939 г. в Венгрии был принят закон, которым в Закарпатье провозглашались официальным два языка - венгерский и угроруська ( венг. magyar и венг. magyar-orosz ). Советник министерства в Будапеште "считал необходимым подготовку соответствующей русской грамматики", должна способствовать "патриотической русинской ориентации" и убедить закарпатских и Пряшевского украинской, что они составляют отдельную "угроруську" национальность с отдельным языком [6].

26 января 1941 было основано "Подкарпатская общество наук", на открытии которого хортистская комиссар Закарпатья Миклош Козма заявил: "Общество должно служить сотворению" самостойной народной сознания русинов, их Национальной самоцильносты ".


10. Вхождения Закарпатья к УССР. Независимая Украина

26 ноября 1944 на I съезде Народных комитетов Закарпатской Украины было принято "Манифест о воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной". Основной самоидентификацией закарпатцев стала украинская (советская) самоидентификация.

1 декабря 1991 около миллиона закарпатцев (92,5% от всего местного населения) проголосовали за независимость Украины.

Примечания

 1. а б "Грамматика славяно-русская: или старославянский и нынешняя, распространенная в карпатских горах, малороссийская речь, является живым ее диалектом" М. Лучкай, 1830 г. - babel.hathitrust.org / cgi / pt? view = image ; id = nyp.33433051573859; size = 100; page = root; seq = 7, оцифрованная копия "New York Public Library"
 2. 11. Могорита М. Борьба закарпатских украинских за родной язык в XX веке / / Материалы научной конференции, посвященной памяти Ивана Панькевича (23-24 октября 1992 г.). - Ужгород, 1992. - Стор.259-262.
 3. Бевзенко С.П. Украинская диалектология. - К., 1980. -213с.
 4. а б в г Национальное сознание закарпатских украинских в ХХ веке: этнолингвистический и культурно-исторический аспекты. Проф. Павел Чучка. -
 5. М. Лучкай в своей "Грамматике славяно-русской" описал не разговорный украинский язык, а староукраинского письменное в закарпатском варианте. Среди примеров языка есть примеры живой речи XIX в. различных закарпатских говоров.
 6. а б Национальная идентичность и язык в украинской диаспоре - www.ethnos.lemky.com/2007/02/07/nationalna_ident_i_mova_v_ukr_diaspori.html. (Рус.)
 7. Штефан А. "Финно-русская интеллигенция на рубеже XIX-го и XX-го веков" / / За правду и волю. Воспоминания и кое-что из истории Карпатской Украины. - Книга I, II. - Торонто, 1973, 1981. -С. 25-29.
 8. а б в г д е Закарпатская Украина - tyzhden.ua/Publication/3524. (Рус.)
 9. М.А.Жовтобрюх в книге "Язык украинской периодической прессы (конец XIX - начало XX вв.)" - К.: Наукова думка, 1970 г., определяет такую ​​язык как "язычие" - "искусственное сочетание российских и староукраинских и местных диалектных элементов, разбавленных, кроме того, польскими, немецкими и мадьярскими словами "
 10. 15. Штец Николай. Роль и место Ивана Панькевича в становлении правописания на Закарпатье и в Восточной Словакии / / Материалы научной конференции, посвященной памяти Ивана Панькевича (23-24 октября 1992 г.). - Ужгород, 1992. - С.183-185.
 11. "Учитель", 1931 г., р.ХИИ, ч.7-8, с.139
 12. "Учитель", 1931 г., р.ХИИ, ч.7-8, с.137
 13. "Учитель", 1931 г., р.ХИИ, ч.7-8, с.138
 14. Роль закарпатской педагогической периодики 20-30-х годов XX века в утверждении украинского литературного языка. Ольга Пискач - journlib.univ.kiev.ua / index.php? act = article & article = 2069. (Рус.)

код для вставки
Данный текст может содержать ошибки.

скачать

© Надо Знать
написать нам